top of page

Choir Members

We have a current membership of 55 drawn from a wide area surrounding Whitland.

Our members come from Maenclochog in the north, Haverfordwest and Fishguard in the west, St.Clears and Carmarthen to the east and Laugharne, Tenby and Manorbier in the south. We all share a passion and enthusiasm for singing in harmony and, at the same time, raise money for local charitable organisations.

 

Mae gennym aelodaeth gyfredol o 52 yn ardaloedd eang o gwmpas Hendy-gwyn. Daw ein haelodau o Maenclochog yn y gogledd, Hwlffordd a Abergwaun yn y gorllewin, Sanclêr a Chaerfyrddin i'r dwyrain a Lacharn, Dinbych-y-pysgod a Maenorbŷr yn y de.

Rydyn ni i gyd yn rhannu angerdd a brwdfrydedd am ganu mewn cytgord ac, ar yr un pryd, yn codi arian ar gyfer sefydliadau elusennol lleol.

Hefina pic.JPG

Hefina Jones ALCM

Musical Director, Accompanist and Soloist

Cyfarwyddwraig Cerddoriaeth, Cyfeilydd a Unawdydd

Hefina lives in Llangynin, St Clears with her husband and their two children, Elin and Ifan. Hefina works at Dyffryn Taf School, Whitland and is also a part-time piano teacher. She enjoys working with children to give them the opportunity to enjoy and develop their musical skills.  She obtained the A.L.C.M. in 1993 and has accompanied various artists and choirs over the years.

She has conducted numerous singing festivals in the area and enjoys singing in her spare time, and also plays for the school choir at Dyffryn Taf.

 

Mae Hefina yn byw yn Llangynin, Sanclêr gyda'i gŵr a'u dau blentyn, Elin ac Ifan. Mae Hefina yn gweithio yn Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn a hefyd yn athro piano rhan amser. Mae'n mwynhau gweithio gyda phlant i roi cyfle iddynt fwynhau a datblygu eu sgiliau cerddorol. Fe gafodd yr A.L.C.M. ym 1993 ac mae wedi cyfeilio gydag artistiaid a chorau amrywiol dros y blynyddoedd.
Mae hi wedi cynnal nifer o wyliau canu yn yr ardal ac mae'n mwynhau canu yn ei hamser hamdden, ac mae hefyd yn chwarae ar gyfer côr yr ysgol yn Nyffryn Taf.

Owain Lewis pic.JPG

Owain Lewis

Accompanist

Cyfeilydd

Mae Owain yn wreiddiol o bentref Cas-Wis, ger Hwlffordd. Cafodd ei addysg yn Ysgol Glan Cleddau ac Ysgol y Preseli, cyn mynd ymlaen i Brifysgol y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin i astudio Cerddoriaeth Broffesiynol a graddio yn 2013. Mae Owain yn aelod brwd o'r mudiad Ffermwyr Ifanc, ac yn drysorydd i Glwb Llawaden. Enillodd y wobr ar gyfer cyfansoddi yn Eisteddfod CFFI Cymru yn 2019.  Mae Owain yn wyneb cyfarwydd i ymwelwyr Gwesty Nant y Ffin, wedi gweithio yna am sawl blwyddyn, a bellach yn gweithio fel Trefnydd Sir Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Benfro. Yn ogystal â Chôr Meibion Hendy Gwyn, mae Owain yn cyfeilio i Fechgyn Jemeima, Côr Landsker Singers a Chriw Harmoni.

 

Owain is originally from Wiston, near Haverfordwest. He attended Ysgol Glan Cleddau and Ysgol y Preseli, then went to study Professional Music at the University of Wales, Trinity Saint David in Carmarthen, graduating in 2013.  Owain is an active member of the YFC movement and is currently the treasurer of Llawhaden YFC.  He recently won the composing competition at the Wales YFC Eisteddfod in 2019.  Having worked at Nant y Ffin Motel for many years, Owain is a familiar face to many and currently works as the County Organiser for Pembrokeshire YFC.  As well as accompanying for Whitland Male Voice Choir, Owain accompanies for Bechgyn Jemeima, The Landsker Singers and Criw Harmoni.

Heather Jenkins

Deputy Accompanist

Dirprwy Gyfeilydd

Heather lives in Whitland with her husband Neil and has two children, Dafydd and Lowri who are currently at university.

She is a Foundation Phase teacher and music coordinator at Ysgol Glan Cleddau, Haverfordwest, where she has taught and accompanied choirs, parties, soloists, and instrumentalists for concerts and competitions such as the Urdd and Valero Music Festivals.

Heather is the accompanist for Corlan, a mixed choir based in Llanboidy, a member of Parti'r Gromlech and is one of the organists at Tabernacle Chapel, Whitland.

Over the years< Heather has sung with various choirs including Côr Dewi Sant and Côr Llanpumsaint.

 

Mae Heather yn byw yn Hendy-gwyn gyda'i gŵr Neil ac mae ganddi ddau o blant, Dafydd a Lowri sydd ar hyn o bryd yn y brifysgol.
Mae hi'n athro a chydlynydd cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Glan Cleddau, Hwlffordd, lle mae wedi dysgu a chyfeilio â chorau, partiau, unawdwyr ac offerynwyr ar gyfer cyngherddau a chystadlaethau megis yr Urdd a Gwyliau Cerddoriaeth Valero.
Heather yw'r cyfeilydd dros Corlan, côr cymysg lleol yn Llanboidy, yn aelod o Parti'r Gromlech ac mae'n un o'r organyddion yng Nghapel y Tabernacl, Hendy-gwyn.
Dros y blynyddoedd mae Heather wedi canu gyda chorau amrywiol gan gynnwys Côr Dewi Sant a Chôr Llanpumsaint.

Top Tenors

Second Tenors

Baritones

Bass

  • Facebook
bottom of page